Kategórie vozidiel

Easy Check Trnava Kategórie vozidiel

L1e – malý motocykel, t. j. dvojkolesové vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km.h-1, ktorého zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.
L2e – malý motocykel, t. j. trojkolesové vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km.h-1, ktorého:

 • zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade zážihového motora alebo
 • najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iného spaľovacieho motora alebo
 • najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

L3e – motocykel, t. j. dvojkolesové vozidlo bez postranného vozíka vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1.
L4e – motocykel, t. j. dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1.
L5e – motorová trojkolka, t. j. vozidlo s tromi symetricky usporiadanými kolesami vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a /alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1.
L6e – ľahká štvorkolka, t. j. motorové vozidlo so štyrmi kolesami s nasledujúcimi charakteristikami:

 • hmotnosť v nenaloženom stave je menšia ako 350 kg, do ktorej sa nezapočítava hmotnosť batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nie je vyššia ako 45 km.h-1 a
 • ktorých zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 pri zážihových motoroch alebo
 • ktorých najväčší čistý výkon neprevyšuje 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo
 • ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.
Tieto vozidlá musia spĺňať požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L2e, pokiaľ nie je špecifikované inak.
 
L7e – štvorkolka iná, ako sú tie, ktoré sú uvedené v L6e, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave nie je väčšia jako 400 kg (550 kg pri vozidlách určených na prepravu tovaru) bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčší čistý výkon motora neprevyšuje 15 kW. Tieto vozidlá sa považujú za motorové trojkolky a musia spĺňať požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L5e, pokiaľ nie je špecifikované inak.

Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich:

M1 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča.
M2 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5000 kg.
M3
 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5000 kg.

Pozn.: Pri rozhodovaní o zaradení vozidla do kategórie M a N sa považuje za miesto na prepravu osôb miesto pre osobu sediacu, ležiacu, stojacu alebo miesto s trvalými úchytkami ukotvenia sedadla, pričom nie je rozhodujúce, či sedadlo na tomto mieste je alebo nie je umiestnené.

Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru:

N1 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg.
N2 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg.
N3 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12000 kg.

Pozn.: V prípade ťažného vozidla určeného na spojenie s návesom alebo prívesom so stredovou (ými) nápravou (ami) sa za hmotnosť na účel klasifikácie vozidla považuje hmotnosť ťažného vozidla v prevádzkovom stave zvýšená o hmotnosť zodpovedajúcu najväčšiemu statickému vertikálnemu zaťaženiu prenášanému na ťažné vozidlo návesom alebo prívesom so stredovou(ými) nápravou(ami) a prípadne o najväčšiu hmotnosť nákladu ťažného vozidla.

Prípojné vozidlá (vrátane návesov) sa členia na:

O1 – prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg,
O2 – prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3500 kg,
O3 – prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3500 kg, ale neprevyšujúcou 10000 kg,
O4 – prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 10000 kg.

Pozn.: V prípade návesu alebo prívesu so stredovou(ými) nápravou(ami) sa za najväčšiu hmotnosť na účel klasifikácie prípojného vozidla považuje hmotnosť zodpovedajúca vertikálnemu statickému zaťaženiu prenášanému na vozovku nápravou alebo nápravami plne naloženého návesu alebo prívesu so stredovou(ými) nápravou(ami), pripojeného k ťažnému vozidlu.

T1 – kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1 s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi a má minimálny rozchod aspoň 1150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou výškou maximálne 1000 mm,
T2 – kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1, s rozchodom kolies do 1150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou výškou do 600 mm. Ak však výška ťažiska traktora (meraná od zeme), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, potom je najväčšia konštrukčná rýchlosť obmedzená na 30 km.h-1,
T3 – kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1 a s prevádzkovou hmotnosťou do 600 kg,
T4 – kolesové traktory na špeciálne účely s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1, ktoré sa členia na:

T4.1 – traktory s veľkou svetlou výškou, určené na prácu s vysoko rastúcimi plodinami, napr. vínnou révou. Ich vzhľad a zvýšený podvozok alebo časť podvozku im umožňuje pohybovať sa rovnobežne s radom plodín a nad nimi, pričom môže mať medzi kolesami viac radov plodín. Sú určené na prepravu alebo pohon prístrojov, ktoré môžu byť namontované vpredu, medzi nápravami, vzadu alebo na plošine. Keď je traktor v pracovnej polohe, svetlá výška meraná kolmo na rady plodín je väčšia ako 1000 mm. Ak však výška ťažiska traktora (meraná od zeme, s použitím normálnych pneumatík), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, potom najväčšia konštrukčná rýchlosť nesmie prekročiť 30 km.h-1,
T4.2 – traktory s nadmernou šírkou charakterizované veľkými rozmermi, špeciálne určené na prácu na veľkých poľnohospodárskych plochách,
T4.3 – traktory s malou svetlou výškou poľnohospodárske alebo lesné traktory s pohonom štyroch kolies, ktorých vymeniteľné zariadenie je určené na práce v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a ktoré sú vybavené nosným rámom, jedným alebo viacerými vývodovými hriadeľmi, ich najväčšia prípustná celková hmotnosť nie je väčšia ako 10000 kg a pri ktorých pomer tejto hmotnosti k prevádzkovej hmotnosti je menej ako 2,5. Okrem toho výška ťažiska týchto traktorov (merané od zeme, s použitím normálnych pneumatík) nad zemou je menšia než 850 mm,
T5 – kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 40 km.h-1.

C1 až C5 – pásové traktory, ktoré sa pohybujú a riadia pomocou pásov a ktorých kategórie sú definované analogicky s kategóriami T1 až T5.

R1 – prípojné vozidlá, pri ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu neprevyšuje 1 500 kg,

R2 – prípojné vozidlá, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 1 500 kg a menej ako 3 500 kg,

R3 – prípojné vozidlá, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 3 500 kg a menej ako 21 000 kg,

R4 – prípojné vozidlá, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 21 000 kg.

Každá kategória prípojného vozidla je ďalej označená aj písmenom „a“ alebo „b“ podľa svojej najväčšej rýchlosti:

 • „a“ pre prípojné vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou rovnou alebo menšou ako 40 km.h-1,
 • „b“ pre prípojné vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 40 km.h-1.
Príklad: Rb3 je kategória prípojných vozidiel, pri ktorých je najväčšia prípustná celková hmotnosť na nápravu viac ako 3500 kg, no neprevyšuje 21000 kg a ktoré sú konštruované tak, aby mohli byť ťahané traktorom kategórie T5.

S1 – ťahané vymeniteľné stroje určené pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, pri ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu neprevyšuje 3 500 kg,

S2 – ťahané vymeniteľné stroje určené pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu väčší ako 3500 kg.

Každá kategória ťahaného vymeniteľného stroja je ďalej označená písmenom „a“ alebo „b“ podľa svojej najväčšej konštrukčnej rýchlosti:

 • „a“ pre ťahaný vymeniteľný stroj s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou rovnou alebo menšou ako 40 km.h-1,
 • „b“ pre ťahaný vymeniteľný stroj s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 40 km.h-1.
Príklad: Sb2 je kategória ťahaného vymeniteľného stroja, pri ktorom je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 3500 kg a ktorý je konštruovaný tak, aby mohol byť ťahaný traktorom kategórie T5.

PS – pracovný stroj samohybný je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností. Pracovný stroj samohybný nie je určený spravidla na prepravnú činnosť,

PN – pracovný stroj nesený je vymeniteľný stroj (nadstavba) bez vlastného zdroja pohonu. V prepravnej polohe nie je v styku s pozemnou komunikáciou a nie je spravidla určený na prepravnú činnosť. Je určený len na vykonávanie určitých pracovných činností a montuje sa na vozidlo, ktoré je na tento účel určené a prispôsobené.

Snežné skútre, t. j. zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou lyží a pohybujú sa pomocou pásu alebo pásov tvoriacich uzavretý prstenec. Na pozemných komunikáciách sa smú používať, len ak povrch komunikácie je pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu, tak aby sa záberové lišty pásu nedotýkal povrchu komunikácie.

 • záprahové vozidlá – nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré sú ovládané pohoničom tak, že sedí na sedadle pohoniča, alebo sú ovládané z pravej strany peši idúcim pohoničom,
 • bicykle – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily šliapaním do pedálov, ktoré sú ovládané cyklistom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle bicykla a drží sa riadidiel, pričom pri jazde má cyklista nohy na pedáloch,
 • bicykle s pomocným motorčekom – bicykle, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
 • kolobežky – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily nožným odrážaním, ktoré sú ovládané kolobežkárom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle kolobežky alebo stojí a drží sa riadidiel,
 • kolobežky s pomocným motorčekom – kolobežky, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
 • vozíky pre telesne postihnuté osoby – vozidlá na prepravu telesne postihnutej osoby s ručným alebo motorickým pohonom,
 • ručné vozíky – nemotorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
 • motorové ručné vozíky – motorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
 • jednonápravové traktory s prívesom – motorové vozidlá s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu,
 • iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené vyššie.