Povinnosti prevádzkovateľa vozidla

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný:

a) udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu vydaných výrobcom,

b) v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť:

 • motorové vozidlo technickej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne závazným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

c) zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou ustanovenou všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.,

d) po vykonaní montáže systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na vozidlo zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie určených testov alebo kontrol, ak taká povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy.

e) bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej:

 • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
 • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o opätovnom schválení vozidla, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
 • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní pri prihlasovaní vozidiel s technickým osvedčením do evidencie vozidiel, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
 • ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo osvedčenia o emisnej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla.

f) zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo podmienky prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

POKUTY (SANKCIE)

66 eur za každé vozidlo, ak:

 • nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej pri výmene technického osvedčenia vozidla,
 • nepodrobí jednotlivo dovezené vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha (ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú),
 • nepodrobí vozidlo, ktoré bolo opätovne schválené v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha (ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú),
 • počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola, poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky technickej kontroly, poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola, poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky emisnej kontroly alebo výmene čelného skla,
 • nepožiada v ustanovenej lehote o dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo o vyradenie vozidla z evidencie.

165 eur za každé vozidlo, ak:

 • nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej,
 • nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej,
 • nepodrobí vozidlo nariadenej technickej kontrole,
 • nepodrobí vozidlo nariadenej emisnej kontrole,
 • nepodrobí vozidlo nariadenej kontrole originality.

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré:

 1. nie je schválené na premávku na pozemných komunikáciách,
 2. sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,
 3. poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,
 4. nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novozakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom,
 5. nie je vybavené platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčním číslom, alebo zvláštnym evidenčným číslom, ak takej povinnosti podlieha, alebo platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom iného štátu,
 6. nemá doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu (Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla),
 7. nemá osvedčenie o evidencii – technický preukaz alebo technické osvedčenie vozidla,
 8. nemá platné osvedčenie o technickej kontrole,
 9. nemá platné osvedčenie o emisnej kontrole,
 10. nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené,
 11. pri kontrole originality vozidla, ak takej kontrole podlieha, bolo hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 12. je dočasne alebo trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách,
 13. svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené nariadením vlády bez povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.