ČASTÉ OTÁZKY

Pripravili sme si pre Vás zoznam najčastejších otázok, ktoré nám kladú naši zákazníci. Na všetky sa snažíme odpovedať čo najzrozumiteľnejšie a najstručnejšie. V prípade ak ste na Vašu otázku nenašli odpoveď neváhajte nás kontaktovať.

Od 1. marca 2005 vstúpil do účinnosti Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorý v § 21 určuje povinnosti prevádzkovateľov vozidiel. Podľa tohto paragrafu je prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, povinný udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave a súčasne je povinný v stanovených lehotách podrobiť vozidlo pravidelnej technickej a emisnej kontrole.

Na tých prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si túto povinnosť nesplnili (úmyselne alebo zabudli) pamätá § 107 tohto zákona. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie môže udeliť prevádzkovateľovi vozidla pokutu vo výške 165,50 € za každé vozidlo, ktoré nebolo podrobené v stanovenej lehote technickej a/alebo emisnej kontrole. Na dodržiavanie zákonov dohliada aj polícia, ktorá môže porušenie tohto zákona – nesplnenie povinnosti absolvovať pravidelnú technickú a emisnú kontrolu – pri cestnej kontrole pokutovať.

K vydaniu novej nálepky je potrebné absolvovať administratívnu technickú, resp. emisnú kontrolu. V podstate ide o evidenčný úkon, ktorý slúži k vydaniu nových dokladov, napr. pri strate, resp. znehodnotení dokladov, výmene čelného skla a pod. K uvedenej kontrole je potrebné pristaviť vozidlo. Spravidla kontrola trvá do 15min.

Povinnú výbavu osobného vozidla môžete nájsť tu.

Technická, resp. emisná kontroly je platná až do uplynutia jej platnosti. Po výmene evidenčného čísla za účelom vydania nových dokladov k vozidlu je potrebné absolvovať administratívnu technickú, resp. emisnú kontrolu. V podstate ide o evidenčný úkon – rozsah kontroly je obmedzený na kontrolu platnosti pôvodnej kontroly a identifikačné údaje vozdidla. Slúži k vydaniu nových dokladov, napr. pri strate, resp. znehodnotení dokladov, výmene čelného skla a pod. K uvedenej kontrole je potrebné pristaviť vozidlo.

Nie, v prípade, že vozidlo pri opätovnom uvedení do prevádzky má stále platnú technickú (emisnú kontrolu). V prípade, že nie, musí absolvovať v lehote do siedmich dní technickú (emisnú) kontrolu pravidelnú.

Pneumatiky vozidiel kategórií M1, N1, O1 a O2 musia mať hĺbku hlavných drážok povrchu dezénu jazdnej plochy najmenej 1,6 mm. Hlavnými drážkami sa rozumejú široké drážky v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky.

Pneumatiky vozidiel kategórií L1 a L2 musia mať na činnej ploche plášťa po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa hĺbku drážok alebo zárezov dezénu 1,0 mm.

Lehoty pre jednotlivé kategórie vozidiel si môžete pozrieť TU.

Malé motocykle (L1e, L2e) prvýkrát podliehajú TK počnúc 1. júlom 2008. Termíny pravidelnej kontroly, v ktorých je túto povinnosť nutné absolvovať, určuje súvisiaca vyhláška (578/2006). Lehoty kontrol sa líšia podľa kategórie motocyklov. Do akej kategórie motocykel spadá, máte uvedené v osvedčení o evidencii, alebo vo veľkom technickom preukaze.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť pri technickej kontrole nájdete TU.

Pre nové vozidlá – Nie, Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách zaviedol povinnosť pre prevádzkovateľov vozidiel, bez vyzvania a na vlastné náklady, podrobiť nové vozidlo administratívnej technickej kontrole do 7 dní po prvom prihlásení vozidla do evidencie. Do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohoto zákona (1.9.2005) mali byť administratívnej kontrole podrobené všetky vozidlá, ktorým ešte neuplynula lehota na absolvovanie prvej pravidelnej technickej a emisnej kontrole.
Cieľom zavedenia tejto povinnosti bolo v premávke jednoznačne oddeliť vozidlá, ktoré si svoju zákonnú povinnosť splnili (majú nálepku) a ktoré nie. Práve kontrolná nálepka umožňuje pohotovú a jednoduchú kontrolu vozidiel v premávke, avšak za predpokladu, že sú označené všetky vozidlá.

Zákon č. 310/2005 Z. z. z 23. júna 2005 zrušil ustanovenie § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Pre prevádzkovateľov vozidiel to znamená, že bolo zrušené ustanovenie absolvovať povinnú administratívnu kontrolu v už spomínaných lehotách.

Označenie nového vozidla kontrolnou nálepkou a vystavenie dokladov preukazujúcich platnosť technickej a emisnej kontroly je možné aj naďalej, ale opäť na dobrovoľnej báze. Túto možnosť oceňujú a využívajú hlavne tí prevádzkovatelia, ktorí jazdia so svojim vozidlom aj do zahraničia. Predchádzajú tak často komplikovanému vysvetľovaniu kontrolným orgánom iných štátov, prečo ich vozidlo nie je označené kontrolnou nálepkou, aj keď má platnú technickú a emisnú kontrolu, resp. tejto povinnosti ešte nepodlieha. Vystavenie týchto dokladov a označenie vozidla kontrolnou nálepkou preukazujúcou platnosť technickej a emisnej kontroly je možné vykonať v našej STK.

Pre individuálne dovezené vozidlá a pri poškodení čelného skla s kontrolnou nálepkou strate dokladov o technickej alebo emisnej kontrole – Áno, Zákon č. 725/2004 Z. z. (§ 21 ods.1 písm. e) o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách zavádza povinnosť pre prevádzkovateľov vozidiel, bez vyzvania a na vlastné náklady, podrobiť nové vozidlo administratívnej v nasledovných prípadoch:

  • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o opätovnom schválení vozidla, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  • ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo osvedčenia o emisnej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla.

Áno, je to možné. Nechať si skontrolovať vozidlo v celom alebo čiastočnom rozsahu umožňuje tzv. zvláštna kontrola – na základe Vašej požiadavky môžeme overiť celkový technický stav vozidla alebo iba jeho časť, aj mimo zákonom ustanovených lehôt. Túto možnosť využívajú zákazníci najmä pred dlhšou cestou (napr. na dovolenku), po oprave bŕzd, osvetlenia atď. Zákazník obdrží protokol, ktorý ho informuje o aktuálnom technickom stave vozidla, so zaznamenaním všetkých nedostatkov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prepravovaných osôb, životné prostredie, ako aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Základnou podmienkou pre úspešné absolvovanie technickej kontroly je platná emisná kontrola. Pokiaľ majiteľ dobre udržiavaného vozidla nemá pochybnosti o technickom stave motora, stačí absolvovať emisnú aj technickú kontrolu súčasne priamo v STK. V prípade, že s motorom nie je niečo v poriadku (úbytok výkonu, nerovnomerný chod, vyššia spotreba a pod.), je vhodné navštíviť pred emisnou kontrolou autoservis a objednať si nastavenie alebo opravu motora. Je pochopiteľné, že väčšina motoristov dnes uprednostňuje komplexnú službu a splnenie obidvoch povinností pod jednou strechou. Zjednotenie intervalu na vykonanie pravidelnej technickej a emisnej kontroly umožňuje držiteľom vozidiel splnenie tejto povinnosti pri jednej návšteve STK všade tam, kde takúto komplexnú službu ponúkajú.

Zákon č. 725/2004 Z. z. ustanovuje v § 66 ods. 4 písm. b) povinnosť pre vozidlá so zdokonaleným emisným systémom (riadeným katalyzátorom) absolvovať emisnú kontrolu. Lehoty emisných kontrol si môžete pozrieť TU.

Palubný diagnostický systém alebo systém OBD (On-Board Diagnostics) je elektronický monitorovací systém vo vozidle, ktorý je schopný rozpoznať poruchy týkajúce sa emisného správania vozidla a prípadne na ne upozorniť pomocou výstražnej kontrolky na prístrojovej doske (žltá kontrolka v tvare motora na prístrojovej doske). Identifikuje pravdepodobnú oblasť poruchy pomocou informácií uložených v pamäti riadiacej jednotky OBD a je schopný tieto údaje sprístupniť mimo vozidla. Sprístupnenie pre prevádzkovateľa vozidla, resp., kontrolné orgány je možné prostredníctvom štandardizovanej zásuvky OBD, pomocou ktorej sa vytvorí spojenie s diagnostickým zariadením, resp. analyzátorom výfukových plynov. Po vytvorení spojenia z riadiacou jednotkou OBD je možné zistiť stav systému OBD, resp. možné chyby, ktoré sú zapísané v riadiacej jednotke, ako aj napr. počet kilometrov, ktoré prevádzkovateľ vozidla najazdil z vozidlom, ktoré malo poruchu na emisnom systéme. V súčasnosti sa stav systému OBD posudzuje pri emisných kontrolách, vozidiel s benzínovým motorom vybaveným riadeným katalyzátorom prihlásených do evidencie po 1.1.2005.

V zmysle § 67 ods. 8) zákona č. 725/2004 Z. z., počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.

Áno, je to možné. Absolvovanie emisnej kontroly je podmienkou pre úspešné absolvovanie technickej kontroly vozidla. Naša stanica technickej kontroly ponúka motoristom absolvovanie obidvoch druhov kontrol pod jednou strechou a navyše aj kontrolu originality.

Vodič musí absolvovať technickú, resp. emisnú kontrolu s hodnotením “spôsobilé” na základe, ktorej mu bude vrátené osvedčenie o evidencii. Na STK predloží namiesto zadržaného osvedčenia o evidencii (formát A4) jeho aktuálnu kópiu (fotokópiu) spolu s potvrdením o jeho zadržaní OEV vydaným Políciou. V prípade, ak nemáte aktuálnu kópiu k dispozícii je potrebné si ju vyžiadať od príslušného útvaru Policajného zboru. V prípde zadržania osvedčenia o evidencii časť I. (čipová karta) je potrebné na STK predložiť osvedčenie o evidencii časť II, obdobne ako pri pravidelnej technickej kontrole.

Nie, stanica technickej kontroly Vám nemôže zadržať osvedčenie o evidencii.

V takomto prípade musíte požiadať MDPT SR o výnimku, ktorá umožní, že Vaše vozidlo nemusí byť označené výrobným štítkom. Ako prílohu k žiadosti okrem iných priložíte aj protokol z technickej kontroly, na ktorom bude zapísané v časti “Ďalšie záznamy” text “103 – výrobný štítok chýba”.

KONČÍ VÁM PLATNOSŤ STK?

My to vyriešime!

Sme najväčšia STK v širokom okolí, a preto Vás vieme vybaviť takmer ihneď. Bez zbytočného čakania.